Welkom

Welkom op deze website.
Hier kunt u meer lezen over mijn wetenschappelijke publicaties.

Henk Jan Kater

 

 

 

© henk jan kater / cargadvice, nederland, +2000

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Wel mogen deelgegevens gebruikt worden, mits daarbij de bronvermelding duidelijk wordt aangegeven - hetzij in voetnoten, dan wel eindnoten, dan wel in een literatuuroverzicht, of op enig andere vorm of wijze.